Cele

Cele statutowe Fundacji:

propagowanie modelu życia skierowanego na wyższe wartości humanistyczne,

popularyzacja zdrowego i zgodnego z naturą modelu życia,

prowadzenie działań mających na celu poprawę edukacji dzieci,

przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej ludzi,

wspieranie inicjatyw służących świadomemu współistnieniu z Ziemią.

zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

organizowanie warsztatów, wykładów i spotkań,

prowadzenie punktu przedszkolnego lub przedszkola i ośrodka rozwoju duchowego,

organizowanie spotkań dla dzieci i ich rodziców i opiekunów,

inicjowanie wyjazdów ukazujących symbiotyczne funkcjonowanie człowieka i przyrody,

udzielanie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,

działalność wydawniczą i publikacyjną,

współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji