Statut fundacji złoty dom

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Złoty Dom , zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Danutę Janczak, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

 

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady a także przystępować do spółek i innych fundacji.

 

§ 7

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą.

2. Wszelkie dochody osiągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczane mogą być jedynie na cele statutowe Fundacji.

3. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:

– wydawanie książek- PKD 58.11.Z,

– wydawanie czasopism i pozostałych periodyków-PKD 58.14.Z,

– pozostała działalność wydawnicza- PKD 58.19.Z,

– wychowanie przedszkolne- PKD 85.10.Z,

– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 85.59.B,

– działalność wspomagająca edukację- PKD 85.60.Z.

4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji.

6. Decyzje o ustanowieniu zakładu, powołaniu i odwołaniu kierownika zakładu podejmuje Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

7. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia, w szczególności zbycia, obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu.

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 

§ 8

Fundacja używa pieczęci okrągłej na, której widnieje logo i nazwa Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

1. propagowanie modelu życia skierowanego na wyższe wartości humanistyczne,

2. popularyzacja zdrowego i zgodnego z naturą modelu życia,

3. prowadzenie działań mających na celu poprawę edukacji dzieci,

4. przyczynianie się do wzrostu świadomości duchowej ludzi,

5. wspieranie inicjatyw służących świadomemu współistnieniu z Ziemią.

 

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. zachęcanie ludzi do praktyk doskonalenia duchowego i ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym,

2. organizowanie warsztatów, wykładów i spotkań,

3. prowadzenie punktu przedszkolnego lub przedszkola i ośrodka rozwoju duchowego,

4. organizowanie spotkań dla dzieci i ich rodziców i opiekunów,

5. inicjowanie wyjazdów ukazujących symbiotyczne funkcjonowanie człowieka i przyrody,

6. udzielanie wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,

7. działalność wydawniczą i publikacyjną,

8. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

 

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

§12

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 30 000 złotych (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę: 15 000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 14

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Prezes Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Prezes Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Władze Fundacji

§ 15

Władzami fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 16

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z dwóch do czterech członków.

3. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą: …..

4. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.

6. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

 

§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji, zgłoszony na piśmie.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

§ 18

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

2. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,

3. ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium,

4. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

5. nadzór nad działalnością Fundacji,

6. podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją.

 

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 20

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy, jednak składający się z nie więcej niż trzech członków, przy czym jeden z członków Zarządu Fundacji – także w przypadku Zarządu Fundacji jednoosobowego – pełni funkcję Prezesa Zarządu.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu Fundacji, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu Fundacji oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu Fundacji.

3. Członkowie Zarządu Fundacji są powoływani na czas nieokreślony.

4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek śmierci, rezygnacji bądź odwołania ze składu Zarządu.

5. W skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzi : Joanna Beger, zamieszkała 54-144 Wrocław, ul. Pilczycka 118/9, legitymująca się numerem Pesel 82061206209.

6. Kolejnych członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Rada Fundacji ustala także liczbę członków Zarządu Fundacji.

7. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku zarządu wieloosobowego, uchwały są podejmowane w obecności co najmniej połowy liczby członków zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu Fundacji łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

3. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:

– uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

– uchwalanie regulaminów,

– sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

– przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

– ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

– podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

– występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

Zmiana Statutu

§ 22

1. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji. Uchwała dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

2. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu może dotyczyć również zmiany celów, dla których realizacji Fundacja została powołana oraz sposobów ich realizacji.

Połączenie z inną fundacją

§ 23

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 24

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 25

1. Fundacja może ulec likwidacji w wypadku wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji.

2. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.

3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd Fundacji, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.

4. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przeznaczony na cele wskazane w uchwale Likwidatora po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji, chyba że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.

 

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.